Strømpille 4: 15.4.1931-13.11.1932

Strømpille 3: 11.9.1931-5.5.1933

Strømpille 1: 16.3.1932-27.9.1933

Strømpille 2: 22.7.1932-3.3.1934

 

Strømpille 4

1931
15.04. Til byggeplads Snoghøj ankom 24 stk. ankre hver på 6 tons til fastholdelse af kassen i de tre placeringer (bygestilling 1, byggestilling 2, byggestilling 3), inden endelig nedsænkning i brolinien.
19.05. Sænkekassen sat på grund med fire fortøjninger. To til land og to til ankre. Anbragt på Snoghøj i byggestilling 1.
03.06. Kassen sprang kl. 11 wiren til spil i Snoghøj. Kassen drejede på tværs i strømmen og drev sydpå. Den slæbte det nordre anker og ankerpram efter sig. Wiren til den sydlige ankerpram blev revet over, derefter wiren til spillet ved Snoghøj Folkehøjskole. Der var 25 arbejdere om bord. Dampfærgen ”Dan” blev tilkaldt, men nåede ikke frem. Sænkekassen gik på grund lidt nord for Flessingen. Kassen stod urokkelig fast, da 25 rør skar sig 150 cm ned i bunden, hvor den var gået på grund på 16 m vand.
10.06. Sænkekasse trukket fri kl. 14.00 og med hjælp af 2 slæbebåde trukket tilbage til brostedet. Den drev 800 m forbi Snoghøj, før den blev sat på grund lidt før Lyngsodde. Kl. 21 blev den trukket fri af tre slæbebåde.
11.06. Kl. 12 lykkedes det at få sænkekassen bragt helt på plads og fortøjret til to ankre i bæltet og 4 spil på land i byggestilling 1.
13.06. Den videre opbygning af kassen genoptaget.
07.07. Kassen flyttet til byggestilling 2.
01.08. Kassen flyttet til byggestilling 3.
22.08. Kassen med pilleskaft færdigstøbt i byggestilling 3, klar til nedboring i brolinien.
11.09. Pejleramme opankret på endelig placering for strømpille 4. Bund blev afmærket og sten på bund fjernet.
16.09. Fjernet to styk 2 tons sten på Lillebælts bund.
24.09. Mislykket forsøg på endelig placering i brolinie. Kassen var 50 cm for langt fra den jyske kyst og 15 cm for langt mod nord, men arbejdet måtte indstilles på grund af strøm. De ideelle krav til endelig indplacering var, at der højest måtte være en afvigelse på 10 cm fra den nøjagtige placering.
25.09. Kasse 4 endelig placeret i brolinien. Fra 8 cm til 20 cm for nær jyske kyst, 16 cm for langt mod nord. Kassens jernskær bevirkede, at kassen borede sig 60 cm ned i Lillebælts bund og det umuliggjorde, at strømmen kunne flytte den.
26.09. Indmåling fortsat af kasse 4. Der blev både pumpet vand ind i og ud af andre kamre for vandballast til forbedring af den endelige nedsætning i brolinien.
28.09. Kassens placering viste sig tilfredsstillende, efter den var indmålt med udspændte stålwirer på tværs af Lillebælt.
12.10. Tårnkran monteret på arbejdsplatform.
17.10. Under montering af forlængelsesrør på strømpille 4 faldt en kranarm ned. Formand Thomas Gregersen blev ramt og mistede to fingre på venstre hånd, brækkede kravebenet og fik hul i hovedet.
22.10. Arbejdsplatform fuldført med to tårnkraner. Montering af forlængelsesrør påbegyndt.
06.11. Boretårne monteret. Boretøj kunne blive 40 m langt og blev samlet i 5 m længder. Der blev boret 3-4 cm ler væk i minuttet og materialet trykket op af forlængelsesrørene og ud i Lillebælt med 6 atmosfæres vandtryk. I alle rør udbores til lerkant 30 cm over rørunderkant. Derefter blev der rammet jernrør ned. De blev også udboret for ler, hvorefter hele rørkransen blev udstøbt med beton.
21.11. Nedboring i Lillebælts bund påbegyndt. Ved pejling i rørerne konstateret en ikke ringe udskæring i kassens vestlige ende. Kassen hældte 52 cm. Boring foretages i østre ende for at søge at bringe kassen ned her. Problemet var, at kasserne ikke var modstandsdygtige over for de strømhvirvler, der kunne danne sig omkring pillerne. Derfor besluttet, at alle 4 strømpiller skulle have udlagt hver 20 sikringselementer omkring pilleskaftet, der blev opfyldt med store søsten.
23.11. Dykkeren konstaterede udskæring ned til 2,5 m dybde under den oprindelige bund, hvoraf dog kun 1,2 m frihøjde fra underkanten af skærene til udkolkningens bund. Besluttede i første omgang at udkaste 100 m2 singels fra Æbelø og derefter så hurtigt som muligt udkaste store søsten. Dermed opnåede man fuldstændig udfyldning af udkolkningen.
26.11. Nedboring i toholdsdrift. Gik langsomt på grund af sten i rørene. Motoren til den store skyllepumpe brændt af. Der bores uden skyllestrøm.
10.12. Dykker fortsat i gang med at tage sten op fra borerør. Der blev anvendt polypgrab.
23.12. Udkastning af søsten omkring kasse 4 påbegyndt.

 

1932
04.01. Nedboring påbegyndt som 3-holds drift (døgndrift). Når nedboring var fuldendt, blev stålrørene nedrammet. Dermed blev funderingsdybden forøget fra 2 m til 4 m. Desuden opnåede man, at rørkransens underkant fik ens kote, der lå ca. 10 meter under havbund.
31.01. Udstøbning af rørkrans foretaget med klapkasse med rumindhold på 800 l. beton. I kolkrør foregik udstøbing til 30 cm over underkant.
25.02. Smedjen færdig med ny klapkasse med rumindhold 400 l. beton. De sidste 6 støtterør i rundingerne udstøbt, som dermed var fuldendt. Samme dag begyndt demontering af arbejdsplatform.
26.02. Dobbeltdrift på pillen ophørt.
01.03. Arbejdsulykke: Tømrer faldt i vandet fra pillen og slået bevidstløs. Blev reddet.
07.03. Kassen fyldt med vand for ikke at risikere ødelæggelse af spunsvæg, når der skulle foregå stabelafløb for sænkekasse 1, da søsætningen havde vist sig at bevirke en store bølge.
02.04. Udgravning af arbejdskammer påbegyndt. Ved nedboring blev alle kasser boret ned, så arbejdskammerloft lå i højde med havbunden. Kammeret blev efterfølgende forsynet med tipvognsspor og 4 tipvogne med elevatorkasse. Et arbejdssjak bestod af ni jordarbejdere.
08.04. Lillebælt ramt af storm, der varede tre dage.
10.04. Kl. 8 morgen brød der vand frem fra kolken i arbejdskammerets vesterende. Da der var tale om betydelige vandmængder, blev arbejderne betænkelige. De ønskede ikke at drukne og gik op. Storm og højvande bevirkede, at et hold tømrere blev sat til at forhøje spunsvæggen. På daværende tidspunkt var der i arbejdskammeret udgravet 20 m x 4 m i en højde af 3 meter.
11.04. Professor Anker Engelund besigtigede arbejdskammeret 24 meter under daglig vande. Konstaterede, at bundforholdene øverst var muslinger og slam med et blandingslag af rent grus og urent ler på 1 til 2 m dybde. Derunder rent lillebæltsler, som let smuldrede og spaltedes.
12.04. Udstøbning med jernbeton i arbejdskammer påbegyndt.
16.04. På grund af højvande og kraftig strøm gik der vand ind gennem spunsvæggen. Det blev ledt ned i arbejdskammeret, hvorfra arbejderne var sendt op kl. 07.30. Vandet blev udpumpet midt på formiddagen. De udstøbte betonblokke i arbejdskammeret blev trykket op nedefra.
25.04. Udgravning af arbejdskammer fuldført. Nedsynkning under udgravning på 1,2 m, som funderingsdybden dermed blev forøget med. Selve arbejdskamret var udgravet i en dybde på 4,2 m.
27.05. Udstøbning af arbejdskammer fuldendt. Det var udstøbt massivt i blokke med jernbeton.
17.10. Monteringsramme på strømpille 4 fuldendt
13.11. Opstøbning af strømpille 4 fuldendt.
22.11. Strømpille 4 fra vandspejl til top renset med saltsyre ved hjælp af rullestillads.

 

Strømpille 3

1931
11.09. Kasse 3, byggestilling 1, støbning påbegyndt.
12.10. Kasse 3 flyttet til byggestilling 2.
20.10. Arbejdsulykke tårnkran på kasse 3, montør Avsbeck styrtet ned fra top.
09.11. Kasse 3 flyttet til byggestilling 3.

1932
09.01. Kasse 3 flyttet til endelig placering før indplacering i brolinien. Flyttet under store vanskeligheder blot 15 m. Kassen blev hængende på grund i bæltbunden. En undersøgelse viste, at problemerne skyldtes udskæring i kassens vestlige runding.
09.02. Kassen skulle normalt flyde 120 cm over dagligt vande, men flød kun 25 cm over dagligt vande. Det på trods af, at vandspejlet kun var 70 cm over daglig vande. Der blev udlagt sandsække på kassen.
13.02. Kasse 3 anbragt i brolinien. Lillebælt var strømstille, og arbejdet stod på fra kl. 10 til 17.
16.02. Afstandsmåling mellem kasse 3 og kasse 4 udført med klaverstrenge.
22.02. Udskæring ved kasse 3, i vestlig ende.
23.02. Udkastning af søsten påbegyndt for at modvirke udkolkning.
27.02. Møde mellem Ejnar Thorsen, Anker Engelund og Chr. Munck Petersen for at diskutere den omfattende udkolkning på kasse 3. Aftalt at fremme udkastning af søsten.
07.04. Kl. 03.30 morgen påsejlede en 3-mastet motorskonnert ”Else” af Ærøskøbing pilleskaftet. Skibets stævn molestreret.
10.05. Der blev grabbet sten i rørkrans. Pejling viste udskæring på 2,5 m i kassens vestrunding.
27.05. Stenkastning ved pilleskaft, strømpille 3.
20.06. Nedboring påbegyndt.
20.07. Nedboring afsluttet.
04.08. Det første sikringselement blev sænket ned på Lillebælts bund.
30.08. Nedboring i rør 67 stoppet på grund af stor sten.
13.09. Storm i Lillebælt. Der var hård sydgående strøm med kraftig vind fra vest. Kl. 03.45 passerede 5 tyske torpedobåd brolinien. Den ene påsejlede strømpille 3 i den østlige ende. Jernbjælke stærkt forvredet, mens båden fik hul i klædningen. De øvrige 4 torpedobåde ændrede straks kurs for at undgå påsejling. En af dem stødte mod damperen ”Marie Clausen”, Haderslev, der fik ændret sin kurs og tørnede på det sydøstlige hjørne. To svære jernbjælker stærkt forvredet. Damperens ene side temmelig slemt beskadiget. Ingen beskadigelser på pillen, som var beskyttet af rørkransen.
16.09. Sten lå i vejen 3 m under Bæltets bund. Efter skylning omkring og under sten i rør 67 fik man den med grab op.
20.09. Udstøbning af rørkrans afsluttet.
27.09. Det viste sig, at spunsvæg i kasse 3 var for kort.
30.09. Stærk nedsynkning samt hældning af strømpille.
01.10. Arbejdskammer loft gennemhugget. Der træffes forholdsregler til anvendelse af trykluft på grund af stor nedsynkning.
03.10. Påbegyndt udgravning af arbejdskammer, i 3-holds skift.
08.10. Bremse for elevatorkasse svigtede. En kasse fyldt med ler styrtede ned gennem elevatorskakten og borede sig 50 cm ned i lerbunden. Alle tilsprøjtet med ler, men ingen tilskadekomne. Arbejdet indstillet hele dagen.
14.10. Påbegyndt udstøbning af arbejdskammer.
20.10. Montør ramt i hovedet af wire i toppen af tårnkran under afmontering. Styrtede ned af kranen, men fik haget sig fast. Reddet af tililende kollegaer, inden han besvimede. Overlevede.
30.10. Arbejdskammer færdigudgravet og færdigstøbt. Nedsynkning under udgravning på 2,7 m, som funderingsdybden dermed blev forøget med.
10.11. Arbejdet afsluttet med nedsænkning af i alt 21 sikringselementer.
21.11. Arbejdskammer, udstøbning fuldført.
22.11. Begge tårnkraners nedtagning fuldendt.
10.12. Udlægning af søsten fuldført.
25.12. Dobbeltponton ved strømpille kl. 06.00 påsejlet og fik mindre skader.

1933
05.05. Opstøbning af strømpille 3 fuldendt.

 

Strømpille 1

1932
16.03 Kasse 1 sat på grund på Snoghøj, byggestilling 1.
06.07. Kassen flyttet over Lillebælt og sat på grund ved Fyn.
16.07. Kassen kl. 17.00 endelig anbragt i brolinien.
26.07. Gennemført direkte afstandsmåling.
18.11. Kassen blev skæv, da den ved et uheld blev fyldt med vand.
22.11. To tårnkraner opstillet.
24.11. Ved udkastning af søsten blev højspændingskablet afbrudt. Måtte tages op og repareres.
01.12. Reparation af højspændingskabel afsluttet.
10.12. Udkastning af søsten færdiggjort.
17.12. Nedboring af kasse 1 påbegyndt.
18.12. For at få kasse 1 til at synke, blev der lukket vand ind i cellerne. Ved en fejlmanøvre blev kassen helt fyldt med vand. Den sank 1,3 m, samtidig med at den hældede 50 cm mod Fyn.
19.12. Pumpet en del ud af kassen.
21.12. Vandstand 10 m over mellemdæk.
31.12. Kanten støbt op til underkant af granitparament. 

1933
13.01. Nedboring af kassen afsluttet.
18.01. Grab i rør 30 tog den hidtil største sten op, med en diameter på 110 cm. Den lå 3 m under bæltbund.
24.01. Nedboring afsluttet.
26.01. Udstøbning af rør påbegyndt.
06.02. Stor sten i rør 64 taget op. Diameter på 110 cm.
07.02. Udstøbning af rør fuldendt.
25.02. Udkastning af søsten. En sten satte sig fast nederst i udkastningsrøret. Blev først opdaget, da det var fuldt. Løftet af flydende kran og med skærebrænder åbnet røret for at få stenen ud.
01.03. Udgravning af arbejdskammer påbegyndt.
09.03. Arbejdskammeret var på blot 24 timer sunket 25 cm. I de følgende dage fortsatte nedsynkning i samme tempo, samtidig med opskydninger nedefra på 30 – 40 cm. i døgnet.
12.03. Udstøbning af arbejdskammer påbegyndt.
20.03. Udgravning stoppet i arbejdskammer for at mindske nedsynkning.
23.03. Udgravning genoptaget.
03.04. Udgravning af arbejdskammer fuldendt.
07.04. Forgæves forsøgt udlægning af det første sikringselement.
21.04. Udstøbning af arbejdskammer fuldendt.
01.06. Udlægning af sikringselementer fuldført.
27.09. Opstøbning af strømpille 1 fuldendt.
22.12. Undersøgelse af strømpille viste, at udlægning af sikkerhedselementer med udkastede søsten fungerede tilfredsstillende. Der havde ingen udkolkning fundet sted.

 

Strømpille 2

1932
22.07. Kasse 2 sat på grund på Snoghøj i byggestilling 1.
26.07. Opstøbning af mellemdæk påbegyndt.
17.08. Kasse 2 flyttet til byggestilling 2.

1933
06.01. Forgæves forsøg flytning kasse 2, der lå 300 m fra brolinien.
26.01. Sydgående strøm i Lillebælt. Kassen, der da vejede 10.000 t, rev sig kl. 11 løs under forsøget på at anbringe den i brolinien. Arbejdsmand Adolf Nielsen blev ramt af en wire og smidt i det iskolde vand, hvor han drev 100 m. Lodsbåden fra Middelfart reddede ham i sidste øjeblik. Kassen gik på grund ved Galsklint, 1.500 m vest for brolinien.
30.01. Kasse 2 slæbt tilbage af to slæbebåde. Sat på grund mellem strømpille 1 og strømpille 3, 50 m vest for brolinien og 125 m nord for kasse 1.
01.03. Kasse 2 begyndte at hælde, da strømmen lavede udkolkning i kassens øst ende.
09.03. Forgæves forsøg på endelig placering af kassen i brolinien.
24.03. Kassen anbragt på sin blivende plads kl. 15.00 i brolinien.
30.03. Uheld med tårnkran på kassen, da monteringsmasten faldt ned.
21.04. Påbegyndt montering af forlængelsesrør.
22.04. Stenkastning påbegyndt.
13.05. Nedboring påbegyndt.
22.05. Nedboring nået 3 meter ned.
01.06. Afsluttet nedsænkning af 19 sikringselementer. Samme dag var halvdelen af stenkastning gennemført. Men røret blev tabt i Lillebælt og arbejdet indstillet.
13.06. Nedboring afsluttet. 16.06. Ramslag satte sig fast i rør 72. Man manglede da at ramme 4-5 rør.
22.06. Ramslaget taget op af rør 72.
05.07. Klapkasse sat sig fast i rør.
06.07. Klapkasse kom fri. 13.07. Rør 72, tætnet, lænset og dykker gik ned. Tog ham 3 dage at få hele ramslaget op.
15.07. Afsluttet nedkastning gennem rør af søsten i sikringselementer.
17.07. Ramslag sat sig fast i rør 10. Det blev lænset og det tog fire dage at få ramslaget frigjort.
21.07. Afsluttet udstøbning af rørkrans.
29.07. Nedgang til arbejdskammer gennembrudt. Strømpillen satte sig 40 cm mod vest i hele længden.
31.07. Udgravning af arbejdskammer, 3-holdsskift i døgndrift.
17.08. Udstøbning af arbejdskammer påbegyndt. 24.08. Udgravning af arbejdskammer stoppet midlertidigt for at få kassen til at rette sig op.
28.08. Genoptaget arbejdet i arbejdskammer, da hældningen er reduceret til 10 cm.
05.09. Udgravning af arbejdskammer fuldendt.
29.09. Udstøbning af arbejdskammer fuldendt.
19.10. Påbegyndt optagning af forlængelsesrør.
25.10. Optagning af forlængelsesrør afsluttet.
27.10. To faste tårnkraner nedtaget. En bevægelig tårnkran monteret.
31.10. Nederste del af monteringsramme opstillet på strømpille 2.
24.11. Påbegyndt opmuring af granitparament i kote minus 3 meter.
13.12. Lukket vand ind bag spunsvæg. Senere påfyldt vand i pillens celler.
22.12. Gennemført pejlinger for at kontrollere effekten af sikringselementer og søsten. Resultatet var, at der ingen udkolkning længere fandt sted.

1934
06.01. Kran på siden af pillen færdigmonteret.
10.02. Opstilling af øvre del af monteringsstillads påbegyndt.
17.02. Opstilling og nitning af monteringsstillads fuldført.
01.03. Gesimssten trykket ud bagfra af betontryk og styrtet i Lillebælt.
03.03. Opmuring af lejesten afsluttet. Dermed var strømpille 2 fuldført.