1931

27.08. Overingeniør Stützer besigtigede Skydebaneengen 400 m vest for brolinien på Fynssiden og talte med borgmester Ehlert Nielsen, Middelfart.

11.09. Arbejdsplads påbegyndt. Ramning af lossebro, som fik påmonteret en 25 tons Derrickkran. Pladsen fik navneforandring fra Skydebaneengen til Krupps Plads og anvendt til oplagring af ståloverbygning. På arbejdspladsen blev der monteret skinner for diesellokomotiver og troljespor til brug for arbejdsvogne. På pladsen blev der opstillet en portalkran. Sandblæsning og maling foregik i en stor hal udført med en helt tæt væg mellem de to arbejdsprocesser.

19.09. Krupp sendte den da 55-årige overingeniør Johann Stützer til Snoghøj for at lede arbejdet med montering af ståloverbygningen.

 

1932

11.01. Første jerndele udlosset. Damperen ”Lotte Holm” ankom fra Rotterdam med 1.200 t last, mens en anden damper lå for anker med 800 t.

17.10. Monteringsramme strømpille 4, færdig.

14.11. Monteringskran anbragt på strømpille 4. Der var tale om en Derrickkran med 10 tons løfteevne. Da monteringsarbejdet gik i gang, blev der på begge sider af udkragning anbragt en portalkørekran med en løfteevne på 25 tons.

08.12. Første ståldele til konsol på strømpille 4 ankommet.

 

1933

16.01. Krupp ophejste de første ståldele og påbegyndt monteringen af konsol på strømpille 4.

14.02. Malermester Albert N. Hansen, Middelfart, påbegyndt sandblæsning af ståldele på Krupps Plads.

23.02. Kranskinnen ramt af 5-6 nedfaldne dragere. Ingen personskade.

03.03. B&W leverede 140 tons stålstøbegods på Krupps Plads

07.03. DSB klagede til Monberg & Thorsen, da montagearbejdet var 7 uger bagud efter arbejdsplanen.

22.03. Sandblæsningsanlæg taget i brug, men folkene stadig uøvede. Arbejderstrejke med krav om 25% forhøjelse af højdetillæg.

23.03. Dansk Metal havde 72 smede- og maskinarbejdere ansat ved ståloverbygningen.

27.03. Arbejderstrejke sluttede, da man opnåede et højdetillæg på 16 øre i timen.

28.03. Skade på undersøisk elkabel for strømforsyning til strømpille 3.

07.04. Ingeniørerne Ejnar Thorsen, Johann Stützer, Sigurd Dyrup, Anker Engelund og Chr. Munck Petersen besigtigede sandblæstanlæg på Krupps Plads, og malermester Albert N. Hansen fik det godkendt af bygherren.

25.04. Pressen indbudt til forevisning af Krupps Plads.

01.05. Smede ansat hos International Bro & Staalkonstruktion dannede en faglig klub.

10.05. Monteringsarbejde forsinket 1 måned.

16.05. DSB officiel klage over, at monteringsarbejdet skred for langsomt frem.

26.05. International Bro & Staalkonstruktion gik over til 2-holdsdrift, både med sandblæsning og montering på strømpille 4.

20.6. Rensehal gik over til 12-timers drift i tidsrummet kl. 07 til kl. 19.

01.07. Arbejderstrejke fra kl. 15.30, nittere på ståloverbygning. Uenighed om højdetillæg.

03.07. Arbejderstrejke sluttet.

27.07. DSB Tilsynskontor Chr. Munck Petersen skrev til Anker Engelund om den manglende arbejdstilrettelæggelse hos Krupp, på byggepladsen.

31.07. Strømpille 4, Kruppkran, udligger bøjet på grund af fejlbetjening.

05.08. Krupp anmodede om arbejdstilladelse til 4 tyske kranførere.

07.08. Monberg & Thorsen oplyste, at der på arbejdspladsen var 9 kraner, som blev betjent af 16 danske kranførere. DSB gav afslag på anmodningen om tysk arbejdskraft og henviste Krupp til at ansætte arbejdsledige kranførere, som tidligere havde været beskæftiget som kranførere ved underbygningsarbejdet.

08.08. Montering af østlig hoveddrager, vertikal nr. 52. 27.08. Malermester Albert N. Hansens personale var udsat for flere tilfælde af blyforgiftning. Arbejdstilsynet ønskede derfor mønjemaling forbudt, og at man i stedet overgik til stålhud.

06.09. Forhandling imellem fabriksinspektør Funkholt, Middelfart og malermester Albert N. Hansen samt overingeniør Johann Stützer. Man ophørte med brugen af mønjemaling. I stedet blev ståldelene malet to gange med rustbeskyttende maling af mærket ”Stålhud” og fik to gange lys dækfarve af mærket ”Aluminit”.

15.09. Fra Arbejds- og Fabrikstilsynet var mødt direktør Dreyer og overlæge Gudjonson. De besigtigede forholdene i rense- og maleværksted. Det blev påbudt, at alle i sandblæsehallen skulle bære friskluftshjelme. Opslag om hygiejniske forholdsregler blev opsat i hallerne samt i den særlige spisestue i skoven, hvor alt spisning skulle foregå.

18.09. Louis Eilers sendte ingeniør Baddenhausen til Snoghøj for at højne tempoet i monteringsarbejdet.

01.11. Arbejdet blev nedlagt en enkelt dag af alle 160 arbejdere efter fyring af nittesjak på 3 kolleger. Nittesjakket blev genansat næste dag, og der blev indført akkord for at øge tempoet i nitningen.

02.11. Monberg & Thorsen oplyste, at der hos International Bro & Staalkonstruktion var 150 ansatte. Deraf var de 25 nittere og 10 montagehold.

 

1934

09.01. Arbejdsmand Gustav Madsen tabte et 2 m bræt fra strømpille 3 ned i Lillebælt 50 m fra, hvor tre tyske krigsskibe efter hinanden passerede brolinien. I Danmarks Radio kunne de om aftenen høre, at alle 200 arbejdere var anmeldt til Statspolitiet i Middelfart for en ”antinazistisk provokation”.

10.01. Næste morgen gik ingen af de 200 arbejdere i gang, men samledes i stedet til arbejdermøde på et hotel i Middelfart. Deres vrede rettedes især mod overingeniør Johan Stützer. Han var Krupp øverste leder og stod bag anmeldelsen. Monberg & Thorsen oplyste, at det ”kun” var de 55 arbejdere på strømpille 3, der var anmeldt til Statspolitiet i Middelfart. Ejnar Thorsen fik sagen ordnet i mindelighed, og arbejdet blev genoptaget.

08.02. Alt arbejde indstillet i land og på overbygning på grund af storm. Vandstanden var 1 m under daglig vande. Stormen lagde sig kl. 18.

06.03. Arbejdsulykke kl. 07.35 fra overbygningen. Tømrer Hans Chr. Andersen, Sønderborg, faldt over en løs bjælke og styrtede 35 m ned fra pillen. I sidste øjeblik blev han bevidstløs reddet op af Lillebælt. Han var sygemeldt i 14 dage, men fordi han også 30.07.1931 var styrtet ned (i sænkekassen) fik han blandt kolleger det lidt barske øgenavn ”Nedfaldstømreren”.

09.03. Stålmontage ved strømpille 3 indstillet, da højspændingskablet dagen før under stormen tog skade.

19.03. Strømpille 2, montering af ståloverbygning påbegyndt.

21.03. Spand mellem strømpille 3 og 4 lukket, hvorefter begge konsoller blev flyttet til strømpille 1 og 2.

07.04. Demontering af konsol på strømpille 3 afsluttet.

13.04. Strømpille 1, montering af ståloverbygning påbegyndt.

19.04. To pramme sunket ved strømpille 1, da sekundær tværbjælke faldt ud af en strip. Prammen indeholdt endnu en sekundær tværbjælke og en hydraulisk 350 t presse. Alt forsvandt i Lillebælt sammen med forskelligt værktøj fra prammene.

20.04. Konsol påbegyndt monteret på strømpille 2.

02.05. Dødsulykke kl. 12, da håndspillets håndtag på strømpille 2 slog bak. Det knuste hovedet på arbejdsmand Carl Christian Sørensen ved løbskkørsel.

06.06. Ståloverbygning fra landpille Jylland, til strømpille 4 og 3 færdignittet. Arbejderne smykkede overbygningen med bøgeløv.

08.06. Arbejderstrejke. Nitterne nedlagde denne dag arbejdet.

01.07. Endnu en arbejderstrejke, da nitterne nedlagde arbejdet en dag.

19.09. Ståldele på strømpille 1 under nedhejsning til stålpram faldt ned. Både ståldele og stålpram forsvandt i Lillebælt.

23.10. Spand mellem strømpille 1 og 2 lukket.

30.10. Støbning af brobane påbegyndt.

30.11. Fyn og Jylland landfast via træløbebro. Det vakte opsigt i Danmark, at Krupp udelukkende inviterede tyske gæster til denne begivenhed.

28.12. Hele ståloverbygningskonstruktionen fuldført.

 

1935

02.02. To mindre pramme forankret til strømpille 1, sunket på grund af storm og stærk strøm. Dermed gik 31 stykker granit til dækskifte på pilletoppen tabt.

01.04. Første jernbanespor over Lillebæltsbroen færdigt.

04.04. Underlag på kørebane og fortov færdiggjort.

20.04. Andet jernbanespor over Lillebæltsbroen færdigt.

29.04. Første tog kører over Lillebæltsbroen, et damplokomotiv med 8 godsvogne skærver til Fredericia Banegård.