“Imellem Svinøe og det faste Land ved Gamborg fanges Marsvin fra omtrent 14 Dage efter Michaelis til hen imod Paaske, og er der i Medelfart 30 Fiskere, som driver denne Fangst med 10 Baade, 3 Mænd i hver Baad, de ror sydlig ud, og med Støjen, Klappen, saa og med at slaae i Vandet, jage Marsvinene ind i det smalle Sund mellem Svinøe og Gamborg. Naar de da ere bragte derind, spændes et stærkt Garn for Sundets Munding, og de indsluttede Marsvin trækkes paa Land med en Vaad. Undertiden kan de paa een Dag faae 30, 40 til 60 Stykker, undertiiden slet ingen.
 

Medelfarts Fiskere drive denne Fangst 5 Dage om Ugen, naar Vejrliget tillader det, og giver Kongen i Skat hver 6te Marsvin. Men Gamborgerne fange allene om Løverdagen, hvilken Frihed er bleven dem tilkiendt ved en Høyeste Rettes Dom, fordi Medelfarts Fiskere de øvrige Dage i Ugen fiske Marsvin paa Gamborg Grund.
 

Et Marsvin giver omtrent 3 til 4 Lispund Spæk, hvert Lispund Spæk sælges for 3 à 4 Mark Danske.”
Lispund = 8 kg.
 

Kilde: Nyborg Amt 1743. Top. Samling. Landsarkivet Odense.