Stadsarkivets styregruppe
Alexander Styhr Kristensen, arkivar, Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv samt Middelfart Museum (sekretær for styregruppen).
Mette Jakobsen, stabschef, Middelfart Kommune.
Anders Juel Sørensen, digitaliseringskonsulent, Staben, Middelfart Kommune.
Maiken Nørup, museumsleder, Middelfart Museum.


Middelfart Stadsarkivs formål
Middelfart Stadsarkiv har til formål at sikre bevaringen af Middelfart Kommunes ca. 1.000 hyldemeter papirarkivalier, der er skabt i perioden fra 1868/69 til i dag og er omfattet af arkivlovens bestemmelser, samt stille dem til rådighed for myndigheder, borgere, forskere og andre. Opgaven omfatter også vejledning af Middelfart Kommune vedr. arkivmæssige hensyn såsom kassations- og bevaringsspørgsmål. Arkivalierne stammer fra den nuværende Middelfart Kommune samt fra de tidligere kommuner, der har eksisteret inden for den nuværende kommunes område. Derudover findes der arkivalier fra institutioner og ressortområder, hvor Middelfart Kommune har overtaget myndighedsansvaret. Digitale arkivalier bevares hos Netværket Elektronisk Arkivering kaldet NEA.

Stadsarkivet blev formelt oprettet 1. november 2015, da arkivets vedtægter blev vedtaget, og begyndte i praksis sit arbejde 1. april 2016. I henhold til vedtægterne er Middelfart Stadsarkiv administrativt og økonomisk en afdeling af Middelfart Museum, og Middelfart Kommune yder årligt et driftstilskud på 280.000 kr. til museet til varetagelse af stadsarkivfunktionen. På stadsarkivet er der ansat en arkivar, som udover at have ledelsesansvar for stadsarkivet også fungerer som leder af Middelfart Byarkiv.

 

Vedtægter

Middelfart Stadsarkiv arbejder på grundlag af vedtægter, som Middelfart Byråd har vedtaget den 1. november 2015. Vedtægterne kan ses her.